ECONOMY HP, s.r.o.

 

  Účtovno-ekonomická kancelária poskytuje už od svojho založenia v roku 1996 kvalifikované služby v oblasti vedenia účtovníctva, spracovania miezd a ekonomického poradenstva pre malé a stredné podniky fyzických a právnických osôb.

  Hlavné portfólio poskytovaných služieb:

  VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA A SPRACOVANIE DANÍ:

  • vedenie kompletného účtovníctva (jednoduché a podvojné) pre fyzické a právnické osoby a záujmové združenia
  • evidencia nákladov a výnosov po zákazkách, strediskách a činnostiach (na požiadanie) vedenie evidencie pre účely zákona o DPH a spracovanie priznaní k DPH
  • vypracovanie ročnej uzávierky FO vrátane výkazu o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch
  • vypracovanie ročnej uzávierky PO (súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke, cash-flow)
  • spracovanie priznaní k dani z príjmu FO a PO a ostatným daniam Mzdová a personálna agenda: mesačné spracovanie miezd
  • vyčíslenie odvodov vrátane nemocenských dávok, výkazy pre poisťovne,
  • kvartálne prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo ZČ.
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň a hlásenie o vyúčtovaní dane zo ZČ a FP, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia

  MZDOVÁ A PERSONÁLNA AGENDA:

  • komplexné spracovanie miezd
  • výkazy pre poisťovne · ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
  • ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti
  • štatistické výkazy
  • hlásenia, výkazy o preddavkoch na daň z príjmov, o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti
  • zastupovanie počas kontroly zo sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, resp. daňového úradu.
  • prihlášky a odhlášky zamestnancov
  • ďalšie služby v oblasti personalistiky po dohode s klientom

  Účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo,

  Administratívne práce

  Audítorské služby zabezpečíme prostredníctvom licencovaného audítora

  Daňové poradenstvo zabezpečíme prostredníctvom licencovaného daňového poradcu

  Kontaktné osoby

  Helena Petrániová, konateľka

  mob.:  +421 (0)903 545 351

  Ekonomické služby poskytujeme našim klietom už viac ako 15 rokov. Ponúkame odbornosť, spoľahlivosť a diskrétnosť. Našim prvoradým cieľom je spokojnosť klienta.

  Cena za služby od:

  Ceny za účtovné služby a spracovanie miezd sa stanovujú dohodou, po konzultácii s klientom a posúdení daného obchodného prípadu, v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 v znení neskorších predpisov.

    

   Kontakt

   ECONOMY HP, s.r.o.
   Nám. Šoltésovej č. 10
   93401 Levice
   Tel.: +421 (0)36 6312 227
   Mobil: +421 (0)911 295 870

   Email: economyhp@economyhp.sk